Μήπως έχεις μια νεοφυή καινοτόμα μικρομεσαία επιχείρηση; Αν ναι, τότε καλό είναι να ενημερωθείς για τη δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου Elevate Greece για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19». Πρόκειται για μια δράση που αφορά επιχειρήσεις που πλήγηκαν λόγω της πανδημίας και προσφέρει επιχορήγηση στις επιχειρήσεις αυτές για να μπορέσουν να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους και την επιχειρηματική τους δράση.

Οι νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ένα πολλά υποσχόμενο τμήμα της ελληνικής οικονομίας που εστιάζει κυρίως στην έρευνα και στην καινοτομία και έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σκοπός της δράσης αυτής να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, γι’ αυτό και η στήριξη των επιχειρήσεων γίνεται με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης).

Επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. «Elevate Greece» και πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

  • να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, που συστάθηκε και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας/Τμήμα Γ’ Καινοτομίας.
  • η δραστηριότητα της επιχείρησης να είναι συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3.
  • να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.
  • να έχουν κάνει έναρξη έως την 31.12.2020.
  • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια, ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
  • να δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, ήτοι να έχουν ελληνικό ΑΦΜ ή πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
  • να έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ (εφ’ όσον είναι υποκείμενες) για το έτος αναφοράς 2019 εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ή Υπεύθυνη Δήλωση για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 2020.
  • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
  • να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης / ΕΕ ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης /ΔΕΕ.

Οι ως άνω βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους, καθώς η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης.

start-up-epixeiriseis

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 60.000.000,00 ευρώ.
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00€ και μέγιστο τα 100.000,00€.

Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000,00 € ανέρχεται σε 100.000,00 €. Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις με έξοδα μικρότερα του ποσού των 6.250,00 ευρώ.

Η ημερομηνία λήξης υποβολών των αιτήσεων είναι στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15.00.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης μπορείς να τα βρεις εδώ. Μπορείς επίσης να στείλεις στο info@espa.io τα δικαιολογητικά για να γίνει ένας προέλεγχος της επιχείρησής σου για την υποβολή της αίτησης σου στη δράση.

Οι καιροί είναι δύσκολοι και καλό είναι να ενημερώνεσαι για τα προγράμματα και τις δράσεις που υπάρχουν και μπορεί να αφορούν και τη δική σου επιχείρηση!